Wyk??ad Liturgii Ko??cio??a Katolickiego


Po d??ugim oczekiwaniu, perturbacjach technicznych i innych przeszkodach wreszcie ukaza?? si??? pierwszy tom arcydzie??a b??. Arcybiskupa Antoniego?? Juliana Nowowiejskiego p.t. Wyk??ad Liturgii Ko??cio??a Katolickiego. W??a??nie to dzie??o inauguruje dzia??alno????? wydawnicz??? naszej fundacji "Summorum Pontificum".

Kategoria: Polska

Czym jest ????Wyk??ad Liturgii Ko??cio??a Katolickiego????

Monumentalny ????Wyk??ad...??? nale??y do najwybitniejszych dzie?? po??wi???conych liturgii jakie kiedykolwiek ukaza??y si??? w Polsce. Jest to ????dzie??o ??ycia??? abpa. Nowowiejskiego i to w nim zawar?? on owoc d??ugoletnich bada?? i podr????y. Pierwszy tom ukaza?? si??? w roku 1893 r., pi???ty tom nigdy nie uko??czony nie zd?????y?? si??? ukaza??? przed wybuchem II Wojny ?šwiatowej i zosta?? wydany dopiero w 1992 r. w P??ocku.

Zobacz SPIS TRE?šCI Cz?????ci I - s. 1329, s.1330, s.1331, s.1332

????Wyk??ad??? jest bez w???tpienia najwi???kszym dzie??em po??wi???conym liturgii rzymskiej w j???zyku polskim, jest to magna carta polskiej liturgiki. To wspaniale ilustrowane dzie??o zawiera ogromn??? ilo????? rysunk??w, szkic??w i zdj?????? oraz bardzo wiele materia??u historycznego i archeologicznego. Na prawie pi???ciu tysi???cach stron autor dok??adnie opisuje i ilustruje niemal??e ka??dy element liturgii, omawia architektur??? sakraln???, paramenty, ceremonie i obrz???dy liturgii i nabo??e??stw Ko??cio??a Rzymskiego. Czwarty tom po??wi???cony jest brewiarzowi, a tom V liturgii Mszy ??w., w kt??rym opisuje nie tylko ryt rzymski w swoich formach, ale tak??e pozosta??e ryty zachodnie i wschodnie.

Jak wygl???da Cz???????? I?

Sk??ada si??? z dw??ch poka??nych wolumin??w (pars prima i pars prima secundae), posiada pi???kn??? posta??? edytorsk???, drukowany jest na eleganckim papierze i naprawd??? mo??e stanowi??? ozdob??? ka??dej dobrej biblioteczki i biblioteki.

Dlaczego warto kupi??? ????Wyk??ad...??? ?

  1. Dzie??o dotyczy liturgii naszego Ko??cio??a, kt??ra jest jego ??r??d??em i szczytem. Jest to pi???kna opowie????? o rzeczywisto??ci, przez kt??r??? Niebo styka si??? z Ziemi???, a w kt??r??? znowu mo??emy wchodzi???, dzi???ki coraz cz?????ciej, r??wnie?? w Polsce, sprawowanej liturgii w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Dzie??o b??. Antoniego Nowowiejskiego jest wi???c przewodnikiem po tej liturgii i pozwala obficie czerpa??? i korzysta??? z bogactw jakie ona zawiera. Napisane jest przy tym pi???kn??? polszczyzn???, a trud zwi???zany z lektur??? owocuje rado??ci??? przedziwn??? w swej czysto??ci i trwa??o??ci, rado??ci???, kt??ra nie pozostawia w???tpliwo??ci, co do swego niebia??skiego pochodzenia.

  2. Zamawiaj???c ????Wyk??ad...??? bezpo??rednio wspierasz dzia??alno????? naszej Fundacji, a tym samym rozw??j Tradycji katolickiej w Polsce. Zwrot koszt??w poniesionych za wydruk I cz?????ci (z nawi???zk???) pozwoli na wydrukowanie kolejnych tom??w.

Ile to kosztuje?

Cz???????? I Wyk??adu Liturgii

98 z?? (vol. I/1 i I/2) + 15 z?? (koszty wysy??ki) - cena razem z subskrypcj??? na kolejny tom "Wyk??adu"

120 z?? (vol. I/1 i I/2) + 15 z?? (koszty wysy??ki) - cena tyko za Cz???????? I

Gdzie mo??na zam??wi????

Aby dokona??? zam??wienia nale??y wp??aci??? dan??? kwot??? na rachunek Fundacji. Prosimy o podanie dok??adnego adresu, na kt??ry ma dotrze??? przesy??ka.

Fundacja Instytut Summorum Pontificum
ul. Powsta??c??w 26/20
05-091 Z???bki

Alior Bank 71 2490 0005 0000 4520 5314 9406

w tytule wp??aty: ????WLKK subskrypcja???. lub "WLKK cz.I"