Wydrukuj t─Ö stron─Ö

Dekret eryguj─?cy


Pontyfikalna Komisja "Ecclesia Dei"

Dekret N. 118/2006


Nasz Pan Jezus Chrystus jest prawdziwym Pasterzem i biskupem naszych dusz. Tak Aposto?? Piotr uczy w swoim pierwszym li??cie (1 P 2,25). W tym samym miejscu, zach─?ca wiernych, aby szli ??ladami Pasterza. Ta zach─?ta Aposto??a, rzecz jasna, winna by─? spe??niona przez wszystkich chrze??cijan. Dotyczy ona jednak w pierwszym rz─?dzie tych wszystkich, kt??rzy zostali wezwani do pe??nienia pos??ugi pasterskiej; to znaczy samych biskup??w i ich wsp????pracownik??w kap??an??w i diakon??w, dla kt??rych Chrystus Dobry Pasterz, ten kt??ry oddaje ??ycie swoje za owce, jest widzialnym przyk??adem ??ycia i s??u??by apostolskiej.

W pewnej liczbie francuskich diecezji, wiernym przywi─?zanym do wcze??niejszych form liturgicznych rytu rzymskiego brakuje pasterzy, kt??rzy mog─? przyj??─? ze skuteczn─? pomoc─? biskupom, w celu powzi─?cia odpowiedzialno??ci za duszpasterstwo tych??e wiernych.

Ostatnio, w archidiecezji Bordeaux, pojawi??a si─? grupa kilku ksi─???y pod patronatem Dobrego Pasterza. Cz??onkowie tej grupy staraj─? si─? pom??c jego Eminencji Janowi Piotrowi Kardyna??owi Ricard w pracy parafialnej, nade wszystko obejmuj─?c wiernych pragn─?cych uczestniczy─? w starej liturgii rzymskiej. Sam arcybiskup, przekonany o wielkiej korzy??ci wynikaj─?cej z tych wsp????pracownik??w, przyjmuje t─? wsp??lnot─? w swojej diecezji powierzaj─?c jej zadania duszpasterskie i ko??ci???? ??w. Eligiusza, znajduj─?cy si─? w jego stolicy biskupiej.

A poniewa?? w dzisiejszych szczegolnych okolicznosciach nowy Instytut chce ofiarowa─? swoj─? pos??ug─? duszpasterska wszystkim biskupom, kt??rzy tego pragn─?, pokornie poprosi?? Stolic─? Apostolsk─? o pomoc i wsparcie. Po dok??adnym przeanalizowaniu sprawy, Pontyfikalna Komisja Ecclesia Dei, przyjmuj─?c t─? pro??b─? z ??yczliwo??ci─?, przy Boskim wsparciu na mocy w??adzy, kt??ra zosta??a jej udzielona przez Najwy??szego Pasterza Benedykta XVI, po ??wczesnym powiadomieniu o tym Prefekta Kongregacji ds. Instytut??w ??ycia Konsekrowanego i ??ycia Apostolskiego, eryguje jako Stowarzyszenie ??ycia Apostolskiego na prawach pontyfikalnych w mie??cie Bordeaux a dok??adniej w ko??ciele pw. ?Üw. Eligiusza:

INSTYTUT DOBREGO PASTERZA

W zwi─?zku z tym, Komisja zatwierdza na pi─?─? lat, ad experimentum, og??oszone konstytucje Instytutu takie, jakie zosta??y za??─?czone do aneksu niniejszego dekretu.

Reasumujac, cz??onkom tego Instytutu, udziela si─? prawa celebrowania ??wi─?tej liturgii, u??ywaj─?c naprawde ten ryt jako wlasny, wedlug obowi─?zuj─?cych ksiag liturgicznych z roku 1962, to znaczy: Msza??u rzymskiego, Rytua??u rzymskiego i Pontyfika??u rzymskiego dla udzielania stopni ??wi─?ce?? a tak??e prawo do odmawiania liturgii godzin wed??ug Brewiarza rzymskiego wydanego w tym samym roku.

Na ko??cu, mianuje wielebnego ks. Philippe'a Lagu??rie prze??o??onym generalnym tego Instytutu

Contrariis quibuslibet minime obstantubus

Siedziba Komisji Pontyfikalnej Ecclesia Dei

W dniu uroczysto??ci narodzenia Naj??wi─?tszej Panny Maryi,

8 wrze??nia 2006.

+ Dario Kardyna?? Castrillon Hoyos,

prefekt

+ Camille Perl,

sekretarz

( english)