Wydrukuj tę stronę

List do Przyjaciół i Dobroczyńców nr 3

OSC Dzie??o Kap??a??skie Courtalain. Seminarium ?šw. Wincentego a Paulo

22 listopada 2006 -Dzie?? ??wi???ce?? nowych kap??an??w

List do Przyjaci???? i Dobroczy??c??w nr3


Drodzy Przyjaciele i Dobroczy??cy!

22 wrze??nia z b??ogos??awie??stwem Ojca ?šwi???tego zosta??o wy??wieconych 5 nowych ksi?????y IDP przez Kardyna??a Castrillona Hoyosa w obecno??ci kardyna??a Jean-Pierre Ricard'a: alleluja! Ceremonia ta podnosi liczb??? wy??wi???conych ksi?????y w IDP do 7 i to zaledwie rok po jego powstaniu. IDP to r??wnie?? kolejnych 40 przysz??ych ksie??y. odbywaj???cych formacje (1\3 z Ameryki ?aci??skiej i 1\4 z Polski); dw??ch studiuje w Rzymie.

Naszym g????wnym domem formacyjnym jest Seminarium Mi???dzynarodowe ??w. Wincentego a Paulo w miejscowo??ci Courtalain, kolo Chartres, kt??rego istnienie zapocz???tkowa?? niespe??na rok temu ks. Paul Aulagner wraz z ks. Henri Forestier. W tym roku rozpoczyna formacje 35 seminarzyst??w i 2 braci. 20 jest na tzw. roku propedeutycznym, 8 na pierwszym i drugim roku filozofii i 7 na teologii. Kadra podstawowa sk??ada si??? z 4 kap??an??w czuwaj???cych nad prawid??owym przebiegiem formacji i kolejnych 4 wyk??adowc??w z uniwersytet??w.

Na pewno domy??lacie si???, ze taka ilo????? powo??anych jest dzie??em Boga i wymaga du??ego wsparcia materialnego. Musimy si??? liczy??? z wydatkami zwi???zanymi z oprzyrz???dowaniem pomieszcze?? zgodnie z wymogami BHP, z ogrzewaniem i wyposa??eniem domu w narz???dzia (do kuchni i prac fizycznych). Najbardziej jednak kosztowne s???; prace remontowe budynku kt??ry mamy do dyspozycji, wy??ywienie kleryk??w i pokrycie koszt??w ubezpieczenia zdrowotnego. Seminarzy??ci s???, rzecz jasna, zaanga??owani w prace porz???dkowe i remontowe co nie zmienia faktu, ??e jest jeszcze wiele do zrobienia. Kochani przyjaciele, wiem, ??e pragniecie dobrych ksi?????y, posiadaj???cy dobre wykszta??cenie i przygotowanie do pos??ugi duszpasterskiej; kt??rzy byliby zdolni przekaza??? Tradycje i odprawia??? tylko Msze Wszechczas??w uwolniona z woli papie??a przez Motu Proprio - zatem prosz??? nie zostawiajcie nas samych, pom????cie!

Mo??ecie wesprze??? nas materialnie albo poprzez dar w formie naturalnej (np. dostarczenie nam benzyny, albo garnk??w do kuchni), albo poprzez pokrycie koszt??w utrzymania 1 kleryka przez ca??y rok (wielu z kleryk??w nie jest w stanie pokry??? tych wydatk??w). B???dziemy wdzi???czni za wskazanie nam waszych przyjaci????, kt??rzy byliby zdolni nam pom??c.
Z g??ry dzi???kuj??? tym wszystkim ludziom dobrej woli za zaanga??owanie i hojno?????!

Zapewniam was o mojej gorliwej modlitwie za wasze dusze.

Ks. Christophe H??ry
Rektor Seminarium Sw. Wincentego a Paulo


Poprzednia strona: Institut du Bon Pasteur
Następna strona: Wsparcie dla IBP Polonia