Wydrukuj tę stronę

List do Przyjaciół i Dobroczyńców nr 2

OSC Dzie??o Kap??a??skie Courtalain. Seminarium ?šw. Wincentego a Paulo

18 listopada 2006

List do Przyjaci???? i Dobroczy??c??w nr 2


Drodzy Przyjaciele i Dobroczy??cy!

??smego wrze??nia 2006 narodzi?? si??? Instytut Dobrego Pasterza, jak r??wnie?? Seminarium ?šw. Wincentego a Paulo. Co?? co wczoraj wydawa??o si??? nie do pomy??lenia dzi?? jest realne. ?šrodki pieni?????ne fundacji, o kt??re apelowali??my pozwoli??y uruchomi??? Seminarium w Courtalain. Na inauguracj??? wielebny ojciec Guillaume de Tano??arn przedstawi?? nam znakomity komentarz do "???wicze?? Duchownych" ??w. Ignacego, a ??ywot ??w. Ignacego oraz list ??w. Paw??a do Efezjan by?? lektur??? przy stole.

Jest nas dziewi???tnastu: nowi seminarzy??ci i kilku ksi?????y. Jednak wszyscy w ko??cu b???d??? kap??anami dlatego s??uszne jest o nas m??wi??? po prostu: ksi?????a. Wraz z bratem Charlesem i kilkoma przyjaci????mi uko??czyli??my pokoje: malowanie, wyk??adziny, meblowanie, a tak??e sal??? wyk??adow??? i refektarz. Ekipa dostawc??w przywioz??a nam wyposa??enie kuchni w sobot??? wieczorem, a w poniedzia??ek po po??udniu by??a ju?? ona kompletnie czysta i urz???dzona, wraz z talerzami i ca????? reszt???.

W tym samym czasie zosta??a uko??czona kaplica z pi???knym o??tarzem (jest to kopia o??tarza ??w. Jana Eudes, przy kt??rym odprawia?? on msz??? w zamku du Fresnes Camilly; (takie nazwisko nosi??a rodzina, jak??? ??wi???ty odwiedza??, nazywaj???c j??? poufale "rodzin??? Camilly"). Ten o??tarz ma 4 m wysoko??ci, zosta?? wykonany przez stolarza z Normandii. Trzeba by??o rozwiesi??? zas??ony, pi???kne zas??ony w kolorze granatowym na czterech oknach, przygotowa??? obrusy o??tarza, ??awki, ofiarowane przez przyjaci???? ornaty i konopeum, kt??re mia??em mo??liwo????? znale????? kilka miesi???cy temu dla pi???knego tabernakulum. Ozdobili??my kaplic??? i umie??cili??my tam pi???kny wizerunek Dobrego Pasterza, kt??ry ofiarowa??a mi trzy lata temu, po moim powrocie z Kanady pewna m??oda rodzina przyjaci????. Dobry Pasterz, kt??ry trzyma na r???kach jagni??? idzie wraz z kilkoma owcami przez rozleg????? dolin???. Oto jak trzy lata wcze??niej Opatrzno????? przewidzia??a za??o??enie Instytutu Dobrego Pasterza, uznaj??? to za szczeg??lny znak.

Przygotowa??em zatem, t??? pi???kn??? kaplice i doprowadzi??em do punktu fina??owego - Mszy ??w. odprawionej w pi???tek wieczorem, 20 pa??dziernika w ??wi???to ??w. Jana z K???t, jednego z g????wnych patron??w Polski. Tego wieczoru o godz. 19:00 zwr??ci??o moj??? uwag??? zdanie z Introitu, kt??re brzmi: "Ci kt??rzy maj??? mi??osierdzie, nauczaj??? i wiod???, jak pasterz swoj??? trzod???" - po ??acinie "Qui misericordiam habet, docet et erudit quasi pastor gregem suum". Czy?? nie wyja??nia to naszego pos??annictwa? Tak rozpocz?????a si??? pierwsza odprawiona msza przy o??tarzu, kt??ry jest sercem seminarium i instytutu nosz???cego imi??? Dobrego Pasterza, i kt??ry ku memu rozradowaniu posiada tak pi???kny obraz, seminarium za?? ma za patrona ??w. Wincentego ? Paulo, kt??ry przez ca??e swe ??ycie by?? cz??owiekiem mi??osierdzia. Przyznajcie, ??e wszystko to stanowi dla nas dobr??? wr????b???.

A teraz troch??? o programie. Zamierzamy formowa??? naszych seminarzyst??w w duchu cnoty dobra, sprawiedliwo??ci, cierpliwo??ci, delikatno??ci, zrozumienia dla bli??nich, subtelno??ci - wszystkich cech, kt??re charakteryzuj??? dobrego pasterza - kap??ana. Zamierzamy gorliwie naucza??? i prowadzi??? - docere et erudire - ku wiedzy o Bogu, o Ko??ciele, o Tradycji, w mi??o??ci do patrologii, do Nowego Testamentu, w kt??rym zawiera si??? ca??a doktryna o Dobrym Pasterzu "Jam jest Pasterz Dobry. Dobry Pasterz ??ycie daje za owce swoje (...) Ja znam moje owce i moje owce mnie znaj??? (...) I ??ycie swoje oddaje za owe moje" (J 10). Owe wykszta??cenie w zakresie duchowo??ci Ko??cio??a, umi??owania liturgii mszy trydenckiej, naprawy b?????d??w nowoczesno??ci, b???dzie stanowi??o przedmiot kursu dla seminarzyst??w na ten rok. W ramach tego kursu b???d??? si??? odbywa??y regularne zaj???cia, kt??re poprowadz???: ojciec Philippe Laguerie - o b?????dach modernizmu, ojciec Guillaume de Tano??arn - z patrologii, ojciec Christophe Hery - z Pisma ?šwi???tego, ojciec Cluade Barthe - z liturgii, ojciec Henri Forestier - z ??ycia duchowego. Jak??e chcia??bym by??? nowym seminarzyst???, aby zn??w si??? uczy??? tego wszystkiego. Jest ju?? dziewi???ciu seminarzyst??w, b???dzie by??? mo??e 10-12 braci. Wi???kszo????? to Francuzi, ale jest jeden Polak, jeden Meksykanin, dw??ch Brazylijczyk??w, a wkr??tce przyb???dzie jeszcze kilku. S??? oni pod opiek??? dw??ch ojc??w: Forestiera i moj???. Wspieraj??? nas profesorowie muzyki, francuskiego i ??aciny.

Wszystko to odbywa si??? w Courtalain we w??asnym locum, kt??re wynaj???li??my na okres 32 lat od rodziny Gontaud-Biron, w pobli??u jej renesansowego zamku. Ca??o????? otoczona jest wielkim parkiem i lasami, gdzie seminarzy??ci mog??? znale????? spok??j i cisz???.

Nasze Seminarium ??w. Wincentego a Paulo jest gotowe docelowo przyj?????? ok. 30 seminarzyst??w. Na pocz???tek roku akademickiego b???dzie wyko??czonych jeszcze osiem pokoj??w, cztery pracownie dla ksi?????y oraz pomieszczenia dla odwiedzaj???cych. W kaplicy, kt??ra jest ju?? urz???dzona mo??e mie??ci??? si??? 35 seminarzyst??w. Ale trzeba jeszcze uko??czy??? i urz???dzi??? 22 inne pokoje, sal??? biblioteczno-informatyczn???, pok??j przyjaci????, sekretariat oraz 10 sal wyk??adowych. Ach! Ile?? pracy czeka nas w zwi???zku z tym w przysz??o??ci. Ile?? jeszcze potrzebujemy waszego wsparcia finansowego i modlitewnego! Tym bardziej, ??e musimy jeszcze zapewni??? utrzymanie seminarzystom, by mogli si??? nale??ycie od??ywia???.

Na m??j pierwszy apel z lipca odpowiedzia??o 250 dobroczy??c??w, za co jeste??my wdzi???czni. Nasz ca??y zesp???? swoimi pracami zmierza ku dobru i pi???knu. Nie obawiajcie si??? wspiera??? tego seminarium, waszego seminarium. Tu s??? kszta??ceni kap??ani, kt??rzy jutro b???d??? waszymi kap??anami, na wz??r Dobrego Pasterza; godni szacunku, wierni swojemu powo??aniu kochaj???cy prawdziw??? msz??? zwr??con??? ku Bogu, ??yj???cy w duchu ub??stwa, tak jak apelowa?? o to Benedykt XVI przybywszy do Werony. Oto nasz pi???kny program, wspierajcie go! B???d??cie naszymi misjonarzami, przekazujcie ten list waszym przyjacio??om!

Taki "list do przyjaci???? i dobroczy??c??w", b???dziecie otrzymywali regularnie. Przyniesie on wam, wiadomo??ci o naszych rado??ciach i naszych troskach, o kursach i o naszym ??yciu. W dniu ?šwi???ta Objawienia mam zamiar zorganizowa??? u nas Dzie?? Drzwi Otwartych i urz???dzi??? ma??e przyj???cie. Ju?? o tym zawiadomi??em tutejszego biskupa (w Chartes) Jego Eminencj??? Michela Pansard podczas wizyty, kt??r??? z??o??y??em mu 19 pa??dziernika. By??a to wizyta kurtuazyjna. Nasz biskup okaza?? mi wielk??? uprzejmo?????. Przedstawi??em mu nasze pragnienie, aby zechcia?? przyby??? do nas, gdy?? chcieli??my mu pokaza??? nasze seminarium. "Przy moim stole jest zawsze miejsce dla Ciebie" - powiedzia??em mu. Otrzyma??em solenne zapewnienie, ??e przy najbli??szej nad?????aj???cej si??? okazji biskup odwiedzi nasz??? wsp??lnot???.

Dzi???kujemy za ofiary przekazywanie na rzecz seminarzyst??w i dla wsparcia dzie??a Seminarium ?šw. Wincentego a Paulo w Courtalain.

ks. Paul Aulagnier
Rektor Seminarium ?šw. Wincentego a Paulo

P.S. Utrzymanie seminarzyst??w: 11 euro dziennie, co daje mniej wi???cej 2700 euro na rok.

Adres:
Seminaire Saint - Vincent - de - Paul
18 Place Alexandre Rillie
28290 Courtalain
Telephone: 02379 88258
Fax: 0237988359


Poprzednia strona: Institut du Bon Pasteur
Następna strona: Wsparcie dla IBP Polonia