Wydrukuj tę stronę

Dekret erygujący


Pontyfikalna Komisja "Ecclesia Dei"

Dekret N. 118/2006


Nasz Pan Jezus Chrystus jest prawdziwym Pasterzem i biskupem naszych dusz. Tak Apostoł Piotr uczy w swoim pierwszym liście (1 P 2,25). W tym samym miejscu, zachęca wiernych, aby szli śladami Pasterza. Ta zachęta Apostoła, rzecz jasna, winna być spełniona przez wszystkich chrześcijan. Dotyczy ona jednak w pierwszym rzędzie tych wszystkich, którzy zostali wezwani do pełnienia posługi pasterskiej; to znaczy samych biskupów i ich współpracowników kapłanów i diakonów, dla których Chrystus Dobry Pasterz, ten który oddaje życie swoje za owce, jest widzialnym przykładem życia i służby apostolskiej.

W pewnej liczbie francuskich diecezji, wiernym przywiązanym do wcześniejszych form liturgicznych rytu rzymskiego brakuje pasterzy, którzy mogą przyjść ze skuteczną pomocą biskupom, w celu powzięcia odpowiedzialności za duszpasterstwo tychże wiernych.

Ostatnio, w archidiecezji Bordeaux, pojawiła się grupa kilku księży pod patronatem Dobrego Pasterza. Członkowie tej grupy starają się pomóc jego Eminencji Janowi Piotrowi Kardynałowi Ricard w pracy parafialnej, nade wszystko obejmując wiernych pragnących uczestniczyć w starej liturgii rzymskiej. Sam arcybiskup, przekonany o wielkiej korzyści wynikającej z tych wspópracowników, przyjmuje tę wspólnotę w swojej diecezji powierzając jej zadania duszpasterskie i kościół św. Eligiusza, znajdujący się w jego stolicy biskupiej.

A ponieważ w dzisiejszych szczególnych okolicznościach nowy Instytut chce ofiarować swoją posługę duszpasterską wszystkim biskupom, którzy tego pragną, pokornie poprosił Stolicę Apostolską o pomoc i wsparcie. Po dokładnym przeanalizowaniu sprawy, Pontyfikalna Komisja Ecclesia Dei, przyjmując tę prośbę z życzliwością, przy Boskim wsparciu na mocy władzy, która została jej udzielona przez Najwyższego Pasterza Benedykta XVI, po powiadomieniu o tym Prefekta Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Życia Apostolskiego, eryguje jako Stowarzyszenie Życia Apostolskiego na prawach pontyfikalnych w mieście Bordeaux a dokładniej w kościele pw. Św. Eligiusza:

INSTYTUT DOBREGO PASTERZA

W związku z tym, Komisja zatwierdza na pięć lat ad experimentum ogłoszone konstytucje Instytutu takie, jakie zostały załączone do aneksu niniejszego dekretu.

Reasumując, członkom tego Instytutu, udziela się prawa celebrowania Świętej liturgii, używając naprawdę ten ryt jako własny, według obowiązujących ksiąg liturgicznych z roku 1962, to znaczy: Mszału rzymskiego, Rytuału rzymskiego i Pontyfikału rzymskiego dla udzielania stopni święceń a także prawo do odmawiania liturgii godzin według Brewiarza rzymskiego wydanego w tym samym roku.

Na końcu, mianuje wielebnego księdza Filipa Lagueie przeżononym generalnym tego Instytutu

Contrariis quibuslibet minime obstantubus

W siedzibie Pontifikalnej Komisji Ecclesia Dei

W dniu uroczystości narodzenia Najświętszej Panny Maryi,

8 września 2006.

+ Dario Kardynał Castrillon Hoyos,

prefekt

+ Camille Perl,

sekretarz

()

Poprzednia strona: Instytut Dobrego Pasterza
Następna strona: Cele instytutu