Categories: Polska
      Date: Jan  6, 2010
     Title: Wyk??ad Liturgii Ko??cio??a Katolickiego

Po d??ugim oczekiwaniu, perturbacjach technicznych i innych przeszkodach wreszcie ukaza?? si??? pierwszy tom arcydzie??a b??. Arcybiskupa Antoniego?? Juliana Nowowiejskiego p.t. Wyk??ad Liturgii Ko??cio??a Katolickiego. W??a??nie to dzie??o inauguruje dzia??alno????? wydawnicz??? naszej fundacji "Summorum Pontificum".Czym jest ????Wyk??ad Liturgii Ko??cio??a Katolickiego????

Monumentalny ????Wyk??ad...??? nale??y do najwybitniejszych dzie?? po??wi???conych liturgii jakie kiedykolwiek ukaza??y si??? w Polsce. Jest to ????dzie??o ??ycia??? abpa. Nowowiejskiego i to w nim zawar?? on owoc d??ugoletnich bada?? i podr????y. Pierwszy tom ukaza?? si??? w roku 1893 r., pi???ty tom nigdy nie uko??czony nie zd?????y?? si??? ukaza??? przed wybuchem II Wojny ?šwiatowej i zosta?? wydany dopiero w 1992 r. w P??ocku.

Zobacz SPIS TRE?šCI Cz?????ci I - s. 1329, s.1330, s.1331, s.1332

????Wyk??ad??? jest bez w???tpienia najwi???kszym dzie??em po??wi???conym liturgii rzymskiej w j???zyku polskim, jest to magna carta polskiej liturgiki. To wspaniale ilustrowane dzie??o zawiera ogromn??? ilo????? rysunk??w, szkic??w i zdj?????? oraz bardzo wiele materia??u historycznego i archeologicznego. Na prawie pi???ciu tysi???cach stron autor dok??adnie opisuje i ilustruje niemal??e ka??dy element liturgii, omawia architektur??? sakraln???, paramenty, ceremonie i obrz???dy liturgii i nabo??e??stw Ko??cio??a Rzymskiego. Czwarty tom po??wi???cony jest brewiarzowi, a tom V liturgii Mszy ??w., w kt??rym opisuje nie tylko ryt rzymski w swoich formach, ale tak??e pozosta??e ryty zachodnie i wschodnie.

Jak wygl???da Cz???????? I?

Sk??ada si??? z dw??ch poka??nych wolumin??w (pars prima i pars prima secundae), posiada pi???kn??? posta??? edytorsk???, drukowany jest na eleganckim papierze i naprawd??? mo??e stanowi??? ozdob??? ka??dej dobrej biblioteczki i biblioteki.

Dlaczego warto kupi??? ????Wyk??ad...??? ?

  1. Dzie??o dotyczy liturgii naszego Ko??cio??a, kt??ra jest jego ??r??d??em i szczytem. Jest to pi???kna opowie????? o rzeczywisto??ci, przez kt??r??? Niebo styka si??? z Ziemi???, a w kt??r??? znowu mo??emy wchodzi???, dzi???ki coraz cz?????ciej, r??wnie?? w Polsce, sprawowanej liturgii w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Dzie??o b??. Antoniego Nowowiejskiego jest wi???c przewodnikiem po tej liturgii i pozwala obficie czerpa??? i korzysta??? z bogactw jakie ona zawiera. Napisane jest przy tym pi???kn??? polszczyzn???, a trud zwi???zany z lektur??? owocuje rado??ci??? przedziwn??? w swej czysto??ci i trwa??o??ci, rado??ci???, kt??ra nie pozostawia w???tpliwo??ci, co do swego niebia??skiego pochodzenia.

  2. Zamawiaj???c ????Wyk??ad...??? bezpo??rednio wspierasz dzia??alno????? naszej Fundacji, a tym samym rozw??j Tradycji katolickiej w Polsce. Zwrot koszt??w poniesionych za wydruk I cz?????ci (z nawi???zk???) pozwoli na wydrukowanie kolejnych tom??w.

Ile to kosztuje?

Cz???????? I Wyk??adu Liturgii

98 z?? (vol. I/1 i I/2) + 15 z?? (koszty wysy??ki) - cena razem z subskrypcj??? na kolejny tom "Wyk??adu"

120 z?? (vol. I/1 i I/2) + 15 z?? (koszty wysy??ki) - cena tyko za Cz???????? I

Gdzie mo??na zam??wi????

Aby dokona??? zam??wienia nale??y wp??aci??? dan??? kwot??? na rachunek Fundacji. Prosimy o podanie dok??adnego adresu, na kt??ry ma dotrze??? przesy??ka.

Fundacja Instytut Summorum Pontificum
ul. Powsta??c??w 26/20
05-091 Z???bki

Alior Bank 71 2490 0005 0000 4520 5314 9406

w tytule wp??aty: ????WLKK subskrypcja???. lub "WLKK cz.I"