Wydrukuj t─Ö stron─Ö

Ma??e Siostry Dobrego Pasterza

Wieczorem 8 wrze??nia tego roku, w ??wi─?to Narodzenia Naj??wi─?tszej Maryi Panny i drug─? rocznic─? powstania Instytutu Dobrego Pasterza, Prze??o??ony Generalny ks. Filip Lagu??rie odprawi?? Msz─? ??wi─?t─?, kt??ra da??a pocz─?tek nowemu zgromadzeniu, Ma??ym Siostrom Dobrego Pasterza, kt??re podobnie jak IDP zachowuje tradycyjny ryt rzymski znajduj─?cy si─? w czterech ksi─?gach liturgicznych z 1962 roku.

Ceremonia odby??a si─? we Francji niedaleko Courtalain, gdzie znajduje si─? Seminarium Duchowne ??w. Wincentego a Paulo. Pierwsze postulantki czeka rok postulatu i 2 lata nowicjatu. Ale ju?? w czasie formacji siostry maj─? okazj─? przeobrazi─? si─? w ma??ych aposto????w czerpi─?cych sw─? moc dzia??ania u st??p krzy??a.

Ma??e Siostry Dobrego Pasterza b─?d─? apostolskie w prawdzie i g??─?bi, w sercu i duchu - na obraz Dobrego Pasterza - a nie tylko z nazwy (Statuty). Dlatego wi─?ksza cz─???─? czasu ich pracy po??wi─?cona jest dzie??om apostolskim: nauka katechizmu, biuletyn dla doros??ych i dzieci, wizyty u rodzin, pomoc chorym i osobom starszym oraz ka??dy inny apostolat zes??any im przez Bo??─? Opatrzno??─?.

Nie mo??na dawa─? czego?? czego samemu si─? nie ma, zatem nie mo??na pomaga─? je??li samemu jest si─? s??abym, dlatego Ma??e Siostry Dobrego Pasterza po??wi─?caj─? wiele czasu modlitwie, rozmy??laniu i duchowej lekturze. Duch apostolski charakteryzuj─?cy Ma??e Siostry wyplywa z ??ycia, uczynk??w i mi??o??ci Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz ogromnego wsp????czucia dla dusz, za przyk??adem Naj??wi─?tszej Maryi Panny. Dlatego b─?d─? one ??y─? Msz─? ??wi─?t─?, kt??ra rozpali je ogniem Bo??ej mi??o??ci (Statuty).

Ka??dego ranka jednoczy je Msza ??wi─?ta odprawiana w pi─?knej kaplicy z XVI wieku. Tam te?? ko??cz─? sw??j pracowity dzie??. Godzinna adoracja Naj??wi─?tszego Sakramentu nape??nia je pokojem i moc─? potrzebn─?, by nast─?pnego dnia m??c ??y─? mi??o??ci─? swego Oblubie??ca przekazuj─?c i zara??aj─?c ni─? ka??d─? napotkan─? dusz─?. Codzienne trzy cz─???ci R????a??ca ??wi─?tego, rozmy??lania kolejnych tajemnic ??ycia Pana Jezusa u boku Niepokalanej, stanowi ogromn─? pomoc w ich apostolacie. Wa??nym elementem ich apostolatu jest rownie?? rado??─?. W ich statutach mo??emy odnale??─? s??owa ??w. Wincentego a Paulo: niech na ich twarzach i w ich s??owach pojawia si─? zawsze chrze??cija??ska s??odycz i ??agodno??─?.

Rado??ci, mimo skromnych warunk??w w jakich ??yj─?, im nie brakuje.

Dom postulatu znajduje sie w pi─?knej okolicy, pi─?kny krajobraz, ??─?ka, drzewa i ??liczne niebieskie niebo. W tym wszystkim znajduj─? swoje miejsce tak??e przyjazne psiaki w??a??cicieli posiad??o??ci, kt??rzy goszcz─? siostry oraz kury, kt??re siostry otrzyma??y w podarunku od zaprzyja??nionej rodziny z okolicy. Ich ??yciu towarzysz─? cisza, pok??j, rado??─? i ofiara.

s. Maksymiliana

"S??owo Ma??ych Si??str" - nr 2 listopad 2008

"S??owo Ma??ych Si??str" - nr 1 pa??dziernik 2008

(english) -  (francais)