Wydrukuj t─Ö stron─Ö

Cura animarum

Na czym polega "duszpasterstwo Tradycji"? Jakie cele nale??y sobie wyznaczy─?? Czego wymaga dojrza??a postawa bycia katolikiem? Warto przeczyta─?:

Model duszpasterstwa Tradycyjnego

Patrz─?c na rozw??j duszpasterstw tradycyjnych w Polsce i na ??wiecie, dostrzec mo??na znaczne r????nice w ich dojrza??o??ci i skali dzia??ania, ale tak??e widoczny jest pewien wzorzec w ich rozwoju (...)

Parafia dla tradycyjnych katolik??w

Ojciec ?Üwi─?ty Benedykt XVI wysy??a ku wszystkim biskupom ??wiata bardzo jasny przekaz jak powinni post─?pi─?. Przewodnicz─?cy Komisji Pontyfikalnej Ecclesia Dei, Dar?şo kard. Castrill??n Hoyos komentuj─?c powstanie tradycyjnej parafii personalnej w Rzymie, wskaza?? t─? decyzj─? diecezji rzymskiej jako przyk??ad do na??ladowania dla wszystkich diecezji na ca??ym ??wiecie (...)

 

( english)