Wydrukuj t─Ö stron─Ö

Czytelnia


Poni??ej zamieszczamy artyku??y, wypowiedzi i wywiady z r????nymi lud??mi i dostojnikami Ko??cio??a. Jedne nale??─? ju?? niemal??e do klasyki, inne s─? mniej znane, a jeszcze inne celowo pomijane. Nie znaczy to, ??e IDP zgadza si─? czy uto??samia z ka??d─? wyra??ona w nich opini─?, jednak z uwagi na dyskusj─? jaka toczy si─? w Ko??ciele o miejsce Tradycji katolickiej, uwa??amy, ??e opinie te powinny by─? szczeg??lnie wzi─?te pod uwag─?.


  • Joseph Kard. Ratzinger "Rozproszy─? obawy przed dawn─? liturgi─?"
    Wyk??ad wyg??oszony w Rzymie w dniu 24 pa??dziernika 1998 r. do uczestnik??w pielgrzymki wiernych tradycji ??aci??skiej z okazji dziesi─?ciolecia Motu Proprio Ecclesia Dei ["Christianitas"]
  • Alfons Kard. Stickler SDB "Teologiczna atrakcyjno??─? Trydenckiej Mszy ??w."
    Wyk??ad wyg??oszony w Nowym Jorku w dn. 9 maja 1995 w czasie konferencji zorganizowanej przez ??rodowiska "Christi Fideles" i "Keep the Faith" ["The Latin Mass Magazine"]
  • Dario Kard. Castrillon Hoyos "Tradycja bez kontestacji"
    Najnowszy wywiad z prezydentem Komisji "Ecclesia Dei". m.in. Jaka byla my??l papie??a i jakie nadzieje wia??e On z Motu Proprio Summorum Pontificum. Co to znaczy "stabilna grupa wiernych"? Czy Msza Trydencka powinna by─? w ka??dej parafi? Etc. ["Jesus"]
  • Abp Albert Malcolm Ranjith "Lekarstwo nie??miertelno??ci i antidotum na ??mier─?"
    Wywiad z sekretarzem Kongregacji Kultu Bo??ego i Dyscypliny Sakrament??w. Czy Msza trydencka jest potrzebna? Czy wszystko by??o przemy??lane w Reformie liturgicznej? Czy Sob??r chcia?? natychmiastowych zmian? Co z Komuni─? na r─?k─? i innych tym podobnych praktykach? Kto nie s??ucha Soboru? etc. ["Inside the Vatican"]
  • Abp Albert Malcolm Ranjith "Nie rozumiem rebelii przeciw papie??owi"
    Kto si─? sprzeciwia papie??owi? Dlaczego niekt??rzy odrzucaj─? Motu Proprio Summorum Pontificum? Kto grzeszy pych─?? Dlaczego ??acina? etc. ["Petrus"]
  • ks. Domenico Bertolucci "Kiedy kantor by?? jak kap??an"
    Specjalny wywiad z mistrzem Domenico Bertoluccim. Kto zabi?? chora?? Gregoria??ski i polifoni─? - i dlaczego. Jak je przywr??ci─? do ??ycia. Benedykt XVI "Napoleon bez genera????w", etc. ["L'espresso"]
  • Ks. Andre Rose "Z dziej??w reformy liturgicznej"
    Ks. Rose by?? ekspertem rzymskiego "Consilium" ds. reformy liturgii. By?? bezpo??rednio obecny podczas tworzenia Nowego Rytu Mszy ?Üw. Jego zadnie - naocznego ??wiadka - w tocz─?cej si─? dyskusji na temat "reformy reformy"┬á jest bardzo cenne. ["Currier de Rome"]
  • Alice von Hildebrandt "Czy Jan XIII zap??aka??by dzi???"
    Papie?? Pawe?? VI 23 listopada 1973 r. lamentowa??, ??e Ô?×otwarcie [po Soborze Watyka??skim II] na ??wiat, przyczyni??o si─? do faktycznej inwazji Ko??cio??a przez my??lenie pochodz─?ce z tego ??wiata". Jak to mo??liwe, ??e "dobry Sob??r" wyda?? takie owoce jakie ka??dy widzi? Jak to si─? sta??o, ??e obrali??my z??y kierunek... [Ô?×New Oxford Review"]

previous: Harcerstwo
next: Stowarzyszenie