Wydrukuj t─Ö stron─Ö

Aktualno??ci

Strona 1 z 4  > >>

2009-01-21
Kategoria: ?Üwiat

Na blogu ksi─?dza de Tano??arn mo??emy przeczyta─? list ks. Fourni??, w kt??ry zapowiada, ??e za miesi─?c odb─?d─? si─? w Rzymie ni??sze ??wi─?cenia kleryk??w IDP. Cieszy nas, ??e kolejny raz nasi klerycy b─?d─? wy??wi─?ceni w wiecznym mie??cie. Zostawi to w nich niezatarte wspomnienie tej wielkiej ??aski kt??rej dost─?pi─?. Stanie si─? to 28 lutego w ko??ciele San Salvatore in Lauro (Piazza Di S. Salvatore In Lauro), w samym centrum historycznego Rzymu. Uroczystej liturgii pontyfikalnej b─?dzie przewodniczy?? JE Bp Marcelo Sanchez Sorondo, kanclerz Papieskiej Akademii Nauk (Pontificia Academia Scientiarum). Prze??o??ony domu IDP w Rzymie ks. Ren??-S??bastien Fourni?? serdecznie zaprasza wszystkich przyjaci???? naszego Instytutu na t─? wspania??─? uroczysto??─?, a po niej do naszego rzymskiego domu. Zg??oszenia mo??na wysy??a─? tutaj.

2009-01-09
Kategoria: Polska

W dniach 29-31 grudnia 2008 r. przebywa?? w Polsce Superior Generalny Instytutu Dobrego Pasterza ksi─?dz Philippe Laguerie. Celem jego prywatnej wizyty by??o zawierzenie wszystkich polskich ksi─???y, kleryk??w i przysz??ych seminarzyst??w Matce Bo??ej Pani Jasnog??rskiej. Opr??cz Jasnog??rskiego sanktuarium Ksi─?dz Superior zwiedzi?? te?? Krak??w i Wroc??aw, gdzie w ko??ciele NMP na Piasku odprawi?? uroczyst─? Msz─? ??w. Po Mszy ??w. odby??o si─? kr??tkie spotkanie w kaplicy zimowej gdzie ks. Laguerie przedstawi?? sytuacj─? Ko??cio??a katolickiego we Francji, a tak??e opowiedzia?? czym jest Instytut Dobrego Pasterza. Ksi─?dza Superiora zaskoczy??y nie tylko gotyckie ko??cio??y zbudowane z ceg??y, ale tak??e fenomen polskiego katolicyzmu o kt??rym tylko s??ysza??, a teraz sam mia?? okazj─? nieco zobaczy─?.

2008-12-01
Kategoria: ?Üwiat

Nied??ugo uka??e si─? pierwszy numer, zapowiadanego niemal??e od pocz─?tku istnienia Instytutu Dobrego Pasterza, czasopisma teologicznego Ô?×Respublica Christiana". To b─?dzie pismo nowej generacji, kt??remu ??aden obszar kultury ludzkiej nie jest obcy. Dwa lata temu podj─?li??my to zobowi─?zanie maj─?c sze??ciuset abonent??w. Dzisiaj robimy to, co zapowiadali??my. Podejmujemy si─? tej pracy po g??─?bokim zastanowieniu, razem z tymi, kt??rzy chc─? si─? do tej pracy przy??─?czy─? i wsp????uczestniczy─?, czy to przez wsp????prac─?, czy te?? prenumerat─?.

2008-11-26
Kategoria: ?Üwiat

Dzisiaj w Pontevedra w Hiszpanii rozpocz─???a si─? konferencja po??wi─?cona klasycznej liturgii rzymskiej, kt??ra zosta??a zorganizowana przez Bractwo Chrystusa Kap??ana i Maryji Kr??lowej przy wsp????pracy z Instytutem Dobrego Pasterza. Go??ciem konferencji jest m.in. ks. Gabriel D?şaz Patri badacz liturgii i duszpasterz rosyjskich katolik??w w Pary??u we Francji, poprawadzi trzy wyk??ady:

2008-11-25
Kategoria: Polska

Pierwszy etap formacji naszych alumn??w to Francja, drugi to Rzym. Jak wygl─?da ??ycie naszych kleryk??w w Rzymie? Jaki jest harmonogram dnia? Co robi─? i czym si─? zajmuj─?? Przeczytaj koniecznie kolejny "List z Rzymu" i nast─?pny fragment "Pami─?tnika nowicjusza"... czytaj list

2008-11-24
Kategoria: ?Üwiat

Zapraszamy przeczytania dw??ch nowych biuletyn??w IDP. Pierwszy z nich - list do przyjaci???? i dobroczy??c??w seminarium ??w. Wincentego a Paiulo- "Dobry Pasterz z Courtalain" wydaje nasze seminarium w Courtalain, gdzie rozpoczynaj─? formacj─? przyszli dobrzy pasterze. Drugi to redagowane przez przysz??e siostry i skierowane g????wnie do dziewczyn "S??owo Ma??ych Si??str". Obie inicjatywy s─? skromne, tak jak skromne s─? pocz─?tki, ale ufamy ??e dzie??o si─? rozwinie i b─?dzie wydawac pi─?kne owoce. Wszystkich kt??rzy s─? zainteresowani jak ??yjemy i jak przygotowujemy si─? do pracy duszpasterskiej zapraszamy do lektury.

Na koniec prosz─? obejrzec kr??tk─? reklam??wk─? IDP...

2008-11-15
Kategoria: ?Üwiat

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdj─?─? uroczystej mszy prymicyjnej don Stefano Carusi. Ks. Stefano jest jednym z czterech wy??wi─?conych w tym roku ksi─???y w IBP. Uroczysta Msza ?Üwi─?ta mia??a miejsce 18 pa??dziernika br. w pi─?knej katedrze w Camerino w obecno??ci ordynariusza JE Ks. Abp Francesco Giovanni Brugnaro, kt??ry wyg??osi?? r??wnie?? pi─?kn─? homili─?. Na pi─?knej liturgii by??a obecna tak??e ca??a┬á kapitu??a katedralna na czele z wikariuszem biskupim ksi─?dzem pra??atem Blanchi.

 

 

 

2008-11-14
Kategoria: ?Üwiat

Zapraszamy do obejrzenia programu Ô?×Dieu merci!" wyemitowanego przez francusk─? telewizj─? Deirect8. Ô?×Dieu merci!", poza oficjaln─? redakcj─? katolick─? w pa??stwowej telewizji we Francji, jest jedynym katolickim programem. W programie prowadzonym przez Hadrien'a Lecoeur go??─?mi s─? ks. Philippe Laguerie - Superior Generalny Instytutu Dobrego Pasterza oraz Gr??goire Boucher z Mi─?dzynarodowego Centrum Studi??w Liturgicznych (CIEL). Program po??wi─?cony jest Mszy ??w. rycie gregoria??skim (trydenckim), jej misterium i teologii, a tak??e obecno??ci klasycznego rytu w Ko??ciele po Ô?×Summorum Pontificum". Program zosta?? wyemitowany 7 listopada br.

2008-11-12
Kategoria: Polska

W Krakowie odby??y si─? VI Warsztaty Liturgiczne zorganizowane przez Kanik??w Regularnych Latera??skich. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdj─?─? z Mszy ??w. w klasycznym rycie rzymskim w Bazylice Bo??ego Cia??a na krakowskim Kazimierzu, odprawionej przez ks. Wojciecha Grygiela z Bractwa Kap??a??skiego ?Üw. Piotra. Bazylika Kanonik??w Regularnych jest wspania??a mo??na tylko pocieszy─? si─? tym, ??e ko??ci???? NMP na Piasku przed II Wojn─? ?Üwiatow─? by?? jednak jeszcze pi─?kniejszy. Tutaj jest w??a??nie dobra szansa, aby dobrodzieje mogli si─? pomy??le─? wykaza─?, wszak mo??na by np. o nowych stallach na Piasku... (zobacz galeri─?)

2008-11-12
Kategoria: Polska

W Uroczysto??─? po??wiecenia Archibazyliki Naj??wi─?tszego Zbawiciela na Lateranie, kt??ra tego roku zbieg??a si─? XXVI Niedziel─? po Zes??aniu Ducha ?Üw., ks. Grzegorz ?Üniadoch odprawi?? uroczyst─? Msz─? ??w. w ko??ciele NMP na Piasku. By??a to jednocze??nie jego Msza Ô?×prymicyjna" w tej pi─?knej gotyckiej ??wi─?tyni. Na uroczysto??ci opr??cz wiernych byli obecni r??wnie?? kap??ani pracuj─?cy we Wroc??awiu i klerycy.